آیلتس پروشات؛ برگزار کننده آزمون آیلتس در ایران با مجوز رسمی از سازمان سنجش و آموزش کشور  (مشاهده خبر…)

جدول آزمونهای اصلی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۲۴ اسفند- 14 MarAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰لغو شد
۳۰ فروردین- 18 AprAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰لغو شد
۳۰ فروردین- 18 AprGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰لغو شد
۲۰ اردیبهشت- 9 MayAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰لغو شد
۱۰ خرداد- 30 MayAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۰ خرداد- 30 MayGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۴ خرداد- 13 JunAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۴ خرداد- 13 JunGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۲ تیر- 2 JulAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۶ تیر- 16 JulAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۲۶ تیر- 16 JulGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰برگزار شد
۱۸ مرداد- 8 AugAcademic۳,۰۵۰,۰۰۰ظرفیت تکمیل
۱۸ مرداد- 8 AugGeneral۳,۰۵۰,۰۰۰ظرفیت تکمیل
۱۵ شهریور- 5 SepAcademic۴,۶۰۹,۶۰۰ ثبت نام
۱۰ آبان- 31 OctGeneral۴,۶۰۹,۶۰۰ ثبت نام

جدول آزمونهای آزمایشی آیلتس پروشات

تاریخ آزموننوع آزمونقیمتثبت نام
۱۵ اسفند ۹۸ , Feb 27Academic۲۲۷,۰۰۰لغو شد
۱۵ اسفند ۹۸ , Feb 27General۲۲۷,۰۰۰لغو شد
۴ اردیبهشت ۹۹ , Apr 23Academic۲۲۷,۰۰۰لغو شد
۴ اردیبهشت ۹۹ , Apr 23General۲۲۷,۰۰۰لغو شد
۵ تیر ۹۹ , Jun 25Academic۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۵ تیر ۹۹ , Jun 25General۲۲۷,۰۰۰برگزار شد
۲ مرداد ۹۹ , Jul 23Academic۲۷۷,۰۰۰برگزار شد
۲ مرداد ۹۹ , Jul 23General۲۷۷,۰۰۰برگزار شد
۳۰ مرداد ۹۹ , Aug 20Academic۲۷۷,۰۰۰ظرفیت تکمیل
۳۰ مرداد ۹۹ , Aug 20General۲۷۷,۰۰۰ظرفیت تکمیل
۱۰ مهر ۹۹ , Oct 1Academic۲۷۷,۰۰۰ثبت نام
۱۰ مهر ۹۹ , Oct 1General۲۷۷,۰۰۰ثبت نام

برنامه ورکشاپهای تخصصی لابراتوار آیلتس پروشات

موضوع کارگاهمدرسزمان برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه ۶ هفته ای ۴ مهارتی (آکادمیک)میثم ارجی۱۶ بهمن تا ۲۴ اسفند
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۱,۴۲۹,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۶ بهمن تا ۲۶ بهمن
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱۷ بهمن تا ۲۴ بهمن
پنجشنبه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱۷ بهمن تا ۲۴ بهمن
پنجشنبه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای Speakingمیثم ارجی۱۷ بهمن تا ۲۴ بهمن
پنجشنبه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰برگزار شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۱ اسفند تا ۸ اسفند
پنجشنبه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۱ اسفند تا ۸ اسفند
پنجشنبه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۳ اسفند تا ۱۴ اسفند
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۲ هفته ای Readingکامیار کباری۱۶ فروردین تا ۲۷ فروردین
شنبه و چهارشنبه ۱۶ الی ۲۰
۳۹۷,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۶ هفته ای ۴ مهارتی (آکادمیک)میثم ارجی۱۶ فروردین تا ۲۴ اردیبهشت
شنبه و چهارشنبه ۹ الی ۱۴
۱,۴۲۹,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۳ هفته ای Writing Task 2 میثم ارجی۱۸ فروردین تا ۱ اردیبهشت
دوشنبه ۹:۳۰ الی ۱۴:۳۰
۳۹۷,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۱ هفته ای Speakingمیثم ارجی۲۸ فروردین تا ۴ اردیبهشت
پنجشنبه ۱۰ الی ۱۸
۳۹۷,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Generalکامیار کباری۲۸ فروردین تا ۴ اردیبهشت
پنجشنبه ۹ الی ۱۳
۲۳۰,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 1 - Academicکامیار کباری۲۸ فروردین تا ۴ اردیبهشت
پنجشنبه ۱۴ الی ۱۹:۳۰
۲۸۵,۰۰۰لغو شد
کارگاه ۱ هفته ای Writing Task 2 فوق فشردهعباس قدس۱۱ اردیبهشت تا ۱۸ اردیبهشت
پنجشنبه ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰
۲۳۰,۰۰۰لغو شد